Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

     Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu pereceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomiť si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, prejavovať svoju zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.