Postavenie a vízie našej MŠ

Postavenie

     V našej MŠ budeme klásť dôraz na kvalitu komunikácie učiteľ - dieťa, dieťa - učiteľ. Prostredníctvom vzdelávacích a hrových aktivít, budeme rozvíjať u detí lásku a úctu k tradíciam predkov, vytvárať pozitívny vzťah k nášmu regiónu, krajine, rodine a ľuďom.